logo-ZOS-tt-HD

 ŽOS Trnava, a.s. realizuje dopytovo orientovaný projekt

 

Profesijný rozvoj zamestnancov v pracovných činnostiach súvisiacich s vývojom jednotlivých pracovných
činností na pracovných miestach obnovujúceho sa trhu práce“.

 Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a  Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci operačného programu Ľudské zdroje.

 

Projekt je realizovaný v období 07.04.2023 – 30.11.2023.

loga plagat

Riadiacim orgánom pre OP Ľudské zdroje zodpovedným za príslušný balík pomoci je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
www.employment.gov.sk.

 

Sprostredkovateľským orgánom pre OP Ľudské zdroje je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
www.employment.gov.sk.

 

Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja
www.esf.gov.sk.