Cieľom spoločnosti ŽOS Trnava, a. s. je poskytovať komplexné služby zákazníkom. Okrem opráv a revízií vozňov, výroby a modernizácie nákladných železničných vozňov, zabezpečujeme taktiež ucelené široké spektrum opravárenských činností pod jednou strechou, čo považujeme za neoceniteľnú výhodu pre našich zákazníkov. Preto sme v minulosti vytvorili moderný opravárenský komplex disponujúci technologickým vybavením, profesionálnym personálom s potrebnými oprávneniami a certifikátmi. Sami si zabezpečujeme opravy komponentov pre vozne, na ktorých vykonávame revíziu, a taktiež pre vozne zákazníkov opravované v iných dielňach.

Rozsah činností:

Opravy dvojkolesí

  • oprava dvojkolesí nákladných a osobných vozňov podľa SÚNV, VPI, ÖBB, DB, ČD atď.
  • posúdenie stavu, vykonanie meraní a revízií v stupňoch IS0, IS1, IL, IS2 a IS3
  • vykonanie revízie ložísk, vykonanie nedeštruktívnych skúšok (metódami VT, PT, MT, UT)
  • sústruženie jazdných profilov a brzdových kotúčov, príprava povrchu náprav a monoblokov tryskaním, kefovaním alebo osústružením, vykonanie povrchovej úpravy
  • vykonanie elektronického zberu údajov prostredníctvom čiarových kódov alebo SAP-u
  • realizácia novovýroby dvojkolesí typu BA004 s certifikátom TSI

Opravy brzdových komponentov

Opravu brzdových prístrojov vykonávame na linke opráv a vo svojich špecializovaných dielňach, ktoré sú vybavené jednoúčelovými zariadeniami, prípravkami a diagnostickou technikou. Na základe zmlúv o technicko-obchodnej spolupráci a certifikácie s firmami ako KNORR BREMSE, DAKO – CZ, Transelco, Faiveley Transport (SAB WABCO) používame pri oprave aktuálnu opravárenskú dokumentáciu a originálne náhradné diely výhradne od vyššie uvedených výrobcov, ktoré zaručujú možnosť dlhodobého a bezporuchového nasadenia brzdového prístroja v prevádzke. Opravu brzdových prístrojov uskutočňuje kvalifikovaný personál, vyškolený priamo u uvedených výrobcov, prípadne v renomovaných opravárenských centrách (napr. Werk Fulda, Nemecko).

Základným rozsahom opravy brzdových prístrojov je „generálna oprava“ v rozsahu:
– Celkové čistenie
– Demontáž dielov
– Čistenie súčiastok
– Vizuálna a rozmerová kontrola
– Celková montáž
– Skúška v skúšobnom zariadení s vyhodnotením parametrov počítačovým programom
– Skúšobný protokol, príp. Vyhlásenie o zhode podľa STN EN 10204/2005 2.1, 3.1

Na žiadosť zákazníka je možné zrealizovať aj iné činnosti, ako je prestavba typu brzdového prístroja za účelom jeho inovácie, napr. prestavba rozvádzača KEa,c na KEad, prestavba príd. ventilu D na D1 inovovaný, alebo prestavenie požadovaných parametrov prístroja.

V záujme maximálnej starostlivosti o zákazníkov ponúkame takisto opravy ďalších komponentov:

  • opravy podvozkov
  • opravy listových pružín a preskúšanie parabolických pružníc a vinutých pružín
  • opravy ťahadlového a narážacieho ústrojenstva

K najdôležitejším prioritám spoločnosti patrí náš spokojný zákazník. Preto je sú­časťou našej práce aj odborné pora­denstvo, čím poskytujeme zákazníkom merateľnú pridanú hodnotu. Všetky tieto faktory sa snažíme využívať v prospech našich zákazníkov, čo nám pomáha rozvíjať našu obchodno-opravárenskú činnosť.