Opis servisného zariadenia

akciovej spoločnosti ŽOS Trnava a.s. so sídlom Koniarekova 19, 917 21 Trnava, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka číslo: 46/T

Záznamy o zmenách :

Číslo zmeny : Účinnosť od : Popis zmeny :

Obsah :

 

Záznamy o zmenách

 1. Všeobecné informácie
  • 1.1 Úvod
  • 1.2 Prevádzkovateľ servisného zariadenia
  • 1.3 Platnosť a postup aktualizácie
 2. Služby
  • 2.1 Služby pre nákladné vozne
  • 2.2 Služby pre osobné vozne
  • 2.3 Služby strojárskej výroby
 3. Popis servisného zariadenia
  • 3.1 Zoznam zariadení
  • 3.2 Poloha zariadení
  • 3.3 Prevádzková doba
  • 3.4 Technický popis/charakteristika
  • 3.5 Plánované zmeny technických charakteristík
 4. Poplatky
  • 4.1 Informácie o poplatkoch
  • 4.2 Informácie o zľavách
 5. Podmienky prístupu
  • 5.1 Právne požiadavka
  • 5.2 Technické podmienky
  • 5.3 Samoobsluha pri službách železničnej dopravy
  • 5.4 IT systémy
 6. Prideľovanie kapacity
  • 6.1 Požiadavky na prístup a služby
  • 6.2 Odpoveď na požiadavky
  • 6.3 Informácie o dostupnej kapacite a dočasných obmedzeniach kapacity

 

 

 1. Všeobecné informácie
 • 1.1 Úvod

       ŽOS Trnava, a.s. vytvorila tento dokument o servisnom zariadení vzhľadom na Vykonávacie zariadenie 2017/2177/EÚ z 22. novembra 2017 o prístupe k servisným zariadeniam a službám týkajúcim sa železničnej dopravy v platnom znení.

         ŽOS Trnava, a.s. je údržbárske zariadenie v zmysle smernice európskeho parlamentu a rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor Príloha II bod 2. písmeno e) údržbárske zariadenia s výnimkou zariadení na údržbárske služby veľkého rozsahu, ktoré sú určené pre vysokorýchlostné vlaky alebo iné typy koľajových vozidiel vyžadujúcich si špecifické zariadenia v platnom znení.  

         ŽOS Trnava, a.s. je spoločnosť určená na opravy, revízie a modernizácie nákladných a osobných vozňov, opravy a výrobu komponentov nákladných a osobných vozňov, nedeštruktívne skúšky, montáž a opravy elektrických jednotiek, výrobu oceľových konštrukcií a novovýrobu vozňov.

      Tento dokument o servisnom zariadení je zverejnený na stránke www.zostt.sk/O nás/Opis servisného zariadenia/

 • 1.2 Prevádzkovateľ servisného zariadenia

Prevádzkovateľom servisného zariadenia je :

ŽOS Trnava, a.s.

Koniarekova 19

917 51 Trnava

Slovenská republika

Kontakty sú zverejnené na webovej stránke : www.zostt.sk/kontakt/

 • 1.3 Platnosť a postup aktualizácie

Tento dokument platí od 1.7.2024 a je aktualizovaný podľa potreby

 

 1. Služby 
 • 2.1 Služby pre nákladné vozne

   Rozsah poskytovaných služieb je zverejnený  na stránke :

   www.zostt.sk/divizie/divizia-nakladnych-voznov

 • 2.2 Služby pre osobné vozne

    Rozsah poskytovaných služieb je zverejnený na stránke :

 www.zostt.sk/divizie/divizia-osobnych-voznov/

 • 2.3 Služby strojárskej výroby

Rozsah poskytovaných služieb je zverejnený na stránke :

www.zostt.sk/divizie/divizia-strojarskej-vyroby

 

 1. Popis servisného zariadenia 
 • 3.1 Zoznam objektov a zariadení

ŽOS Trnava, a.s. je najväčšou dielňou na opravy železničných vozňov v strednej Európe.

Pre poskytovanie služieb servisného zariadenia sú k dispozícii nasledovné hlavné opravárenské a výrobné priestory s potrebnými zariadenia a skladovými priestormi pre služby, uvedené v bode 2. Služby tohto opisu :

Číslo objektu Názov objektu
N001 Hala N1 pre osobné vozne
N002 Hala N2 pre nákladné vozne
N004 Kováčňa a pružináreň
N005 Stoláreň
N028 Vyparovacia stanica
N039 Hala pre strojársku výrobu
N066 Výrobná hala pre strojársku výrobu
N068 Výrobná hala pre osobné vozne

 

       Pre opravy železničných vozňov sú v týchto objektoch k dispozícii nasledovné zariadenia :

 • zariadenia a skúšobné stavy na opravy dvojkolesí nákladných a osobných vozňov
 • sústruhy na opracovanie náprav, kolies a kompletných dvojkolesí
 • hydraulické lisy na prelisovanie dvojkolesí
 • zariadenia a skúšobné stavy na opravy nákladných a osobných podvozkov
 • zariadenia a skúšobné stavy na opravy vypruženia nákladných a osobných vozňov
 • zariadenia a skúšobné stavy na opravy brzdových komponentov nákladných a osobných vozňov
 • zariadenia a skúšobné stavy na opravy tiahlového a narážacieho ústrojenstva nákladných a osobných vozňov
 • zariadenia a skúšobné stavy na opravy elektro výzbroje osobných vozňov
 • zariadenia na opravy skríň nákladných vozňov
 • pracovisko skúšania a tlakovania kotlov cisternových a nádržkových vozňov
 • zariadenia na opravy skríň a interiéru osobných vozňov
 • meracie zariadenia a skúšobné stavy potrebné k oprave nákladných a osobných vozňov a ich komponentov
 • zariadenia na čistenie a vyparovanie nákladných vozňov
 • boxy predpovrchovej a povrchovej úpravy nákladných a osobných vozňov
 • defektoskopiské zariadenia na skúšanie komponentov nákladných a osobných vozňov
 • zváracie zariadenia pre opravy a výrobu nákladných a osobných vozňov a výrobkov strojárskej výroby
 • 3.2 Poloha zariadení

Zariadenia sa nachádzajú v areáli ŽOS Trnava, a.s. Poloha servisného zariadenia je zverejnená na stránke : www.zostt.sk/kontakt/

 • 3.3 Prevádzková doba

Bežná prevádzková doba servisného zariadenia je :

Pondelok až piatok od 6.00 hod do 15.00 hod

Výnimku tvorí letná a zimná celozávodná dovolenka, ktorých termíny sú s predstihom zasielané našim zákazníkom a zároveň sú zverejnené na stránke v sekcii Aktuality:

http://www.zostt.sk/

 • 3.4 Technický popis/charakteristika

ŽOS Trnava, a.s. dokáže na vlastných zariadeniach prípadne v kooperácii zabezpečiť opravy nákladných vozňov, osobných vozňov a komponentov, ktorými sú vybavené tieto vozne.

Rozsah poskytovaných služieb jednotlivých divízií, sústredenej opravy a renovácií komponentov železničných vozňov a produktové listy sú zverejnené na stránkach :

www.zostt.sk/divizie/divizia-nakladnych-voznov

www.zostt.sk/divizie/divizia-osobnych-voznov/

www.zostt.sk/divizie/divizia-strojarskej-vyroby

www.zostt.sk/komponenty/sustredena-oprava-a-renovacia-komponentov-zeleznicnych-voznov/

www.zostt.sk/produktove-listy/prestavby-nakladnych-voznov/

www.zostt.sk/produktove-listy/modernizacia-a-rekonstrukcie-osobnych-voznov/

www.zostt.sk/produktove-listy/novovyroba-nakladnych-voznov/

 • 3.5 Plánované zmeny technických charakteristík

Zmeny technických charakteristík sa robia podľa schválených plánov investícií na príslušný kalendárny rok. Tieto investičné akcie v súčasnosti nespôsobujú obmedzenia kapacity, ktoré by mali významný vplyv na prevádzku servisného zariadenia.

 

 1. Poplatky 
 • 4.1 Informácie o poplatkoch

Informácie o poplatkoch za služby servisného zariadenia v oblasti opráv nákladných  vozňov sú uvedené v prílohe tohto opisu:

ŽOS Cenník servisného zariadenia 2024_final.xlsx

Tento cenník sa nevzťahuje na služby pre zákazky verejného obstarávania a špecifické zákazky.

Informácie o poplatkoch za služby servisného zariadenia v oblasti opráv a modernizácií osobných vozňov sú dohodnuté zmluvne. Vzhľadom k tomu, že uvedené činnosti sú vysúťažené z verejných súťaží, tak zmluvy resp. dohody aj s dohodnutými cenami sú zverejnené prostredníctvom objednávateľa na príslušnej stránke štátnej správy : www.crz.gov.sk

Uvedené ceny môžu byť brané za orientačné aj pre objednávateľov, ktorí nie sú súčasťou štátnej správy.

 • 4.2 Informácie o zľavách

         Informácie o zľavách za služby servisného zariadenia v oblasti opráv

         nákladných vozňov sú uvedené v prílohe tohto opisu :

         ŽOS Cenník servisného zariadenia 2024_final.xlsx

Informácie o zľavách za služby servisného zariadenia v oblasti opráv osobných vozňov :

 • zľavy pri vysúťažených zmluvách resp. dohodách je možné dohodnúť len na základe spracovaného dodatku k uzatvoreným zmluvám resp. dohodám.
 • zľavy pre objednávateľov, ktorí nie sú súčasťou štátnej správy, je možné dohodnúť priamo v zmluve a to na základe vzájomne dohodnutého objemu normohodín resp. počtu vozňov.

 

 1. Podmienky prístupu 
 • 5.1 Právne požiadavky

Žiadatelia o poskytnutie služby servisného zariadenia musia mať pred poskytnutím požadovanej služby uzatvorenú zmluvu so ŽOS Trnava, a.s. alebo potvrdenú objednávku na realizáciu požadovanej služby zo ŽOS Trnava, a.s..

 • 5.2 Technické podmienky

Prístup do servisného zariadenia je zo žst. Trnava po koľaji normálneho rozchodu (1 435 mm). Prísun a odsun vozňov do servisného zariadenia zo žst. Trnava zabezpečuje dopravca ZSSKC. Maximálna dĺžka pristavovanej súpravy je 450 m.

Prístup pre opravy komponentov v sústredených opravách je tiež možný prostredníctvom automobilovej dopravy.

 • 5.3 Samoobsluha pri službách železničnej dopravy

 Samoobsluha pri službách železničnej dopravy nie je možná.

 • 5.4 IT systémy

         Používanie IT systémov prevádzkovateľa servisného zariadenia nie je možné.

 

 1. Prideľovanie kapacity 
 • 6.1 Požiadavky na prístup a služby

Požiadavky na prístup a využívanie služieb servisného zariadenia adresujú žiadatelia na príslušné obchodný odbor, uvedený v kontaktoch na webovej stránke : www.zostt.sk/kontakt/

 • 6.2 Odpoveď na požiadavky

   Potvrdenie prijatia žiadosti je bez zbytočného odkladu v zákonnej lehote v súlade s § 54 ods.7 zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach v platnom znení.

V rámci prijatia žiadosti je so žiadateľom dohodnutý ďalší postup jej vybavenia vrátane prípadného doplnenia požiadavky, termínu preskúmania jeho požiadavky a vyjadrenia k možnosti realizácie.

Po dohodnutí všetkých podmienok realizácie je možné pristúpiť k uzatvoreniu zmluvy alebo zaslanie objednávky.

 • 6.3 Informácie o dostupnej kapacite a dočasných obmedzeniach kapacity

Informácie o dostupnej kapacite dostane žiadateľ po preskúmaní dopytu. Dočasné obmedzenia kapacity a navrhnuté riešenia sú dohodnuté so zákazníkom počas preskúmania dopytu pred uzatvorením zmluvy alebo zaslaním objednávky.

 

 

Prílohy :

 

          ŽOS Cenník servisného zariadenia 2024_final.xlsx