ENVIRONMENT

Politika a. s. pre oblasť životného prostredia

Právo každého na priaznivé životné prostredie, ako aj povinnosť chrániť a zveľaďovať životné
prostredie a kultúrne dedičstvo je zakotvené v Ústave Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.
v znení neskorších predpisov.

Aj z toho dôvodu je ochrana a tvorba životného prostredia neoddeliteľnou súčasťou Politiky
akciovej spoločnosti, ku plneniu ktorej sa ŽOS Trnava, a.s. dobrovoľne zaviazala.
Základné zásady a prijaté záväzky v oblasti ŽP sú :

 • poskytovať zdroje na sústavné zlepšovanie stavu ŽP a prevenciu jeho znečisťovania;
 • vykonávať všetky činnosti pri plnom rešpektovaní a dodržiavaní environmentálnej legislatívy a iných súvisiacich predpisov, inštrukcií, postupov a cieľov, ktoré a.s. dobrovoľne prijala;

Certifikát zelená energia 2016

Certifikat-zelena-energia_2016_ZOS_Trnava
 • investovať do BAT technológií a ich zavádzaním zabezpečovať nižšiu spotrebu energií, surovín, minimalizáciu tvorby odpadov, odlúčenie emisií znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia a vôd, uzatvorený cyklus, znižovanie hluku, prašnosti a pod.);
 • prijímať a realizovať programy pre neustále znižovanie negatívnych vplyvov činností na jednotlivé zložky ŽP;
 • eliminovať riziká ekologických havárií;
 • zvyšovať odborné povedomie k ochrane a tvorbe ŽP adresným vzdelávaním a propagáciou;
 • spolupracovať s odbornou aj laickou verejnosťou pri riešení problémov ochrany a tvorby ŽP;
 • informovať verejnosť, orgány štátnej správy a samosprávy o aktivitách akciovej spoločnosti a výsledkoch v oblasti ŽP;

Dobrovoľné iniciatívy a. s. v oblasti ŽP

r. 2001 – 2002

 • projekt čistejšej produkcie Transfer of Environmentally Sound Technology in the Danube River Basin v spolupráci so Slovenským centrom čistejšej produkcie
 • r. 2003 – certifikát EMS podľa ISO 14001:1996
 • r. 2005 – certifikát EMS podľa ISO 14001:2004

Systém ochrany ŽP v podmienkach ŽOS Trnava, a.s.

 • ochrana ovzdušia
 • ochrana vôd
 • nakladanie s odpadmi
 • ochrana prírody a krajiny
 • nakladanie so surovinami a energiami
 • ADR

OCHRANA OVZDUŠIA

Investičné akcie s dosahom na ochranu ovzdušia v období rokov 2003 – 2011

 • vybudovanie kabín povrchovej úpravy pre osobné vozne
 • nákup a inštalácia vysávača cementu z vozňov Raj
 • vybudovanie sušiarne a predĺženie kabíny povrchovej úpravy nákladných vozňov
 • vybudovanie nových boxov povrchovej úpravy pre nákladné vozne a spaľovne prchavých organických zlúčenín, obsiahnutých v emisiách.
 • umývací box šablón s odsávaním v PNV
 • temperovací box pre dvojkolesia v PNV
 • premiestnenie a rekonštrukcia prípravnej kabíny v POV
 • pracovisko striekania drobných dielov v POV
 • odsávanie od tryskacích strojov v PVD

Meranie emisií v a. s. vykonáva oprávnená externá organizácia 1x za 5 rokov pre stredné zdroje znečisťovania a 1x za 3 roky pre veľké zdroje znečisťovania.
Meraním emisií bolo potvrdené dodržiavanie všetkých emisných limitov vo všetkých zdrojoch znečisťovania ovzdušia.
Správy o diskontinuálnych oprávnených meraniach emisií sú odosielané na OÚŽP v Trnave a SIŽP-IOO v Bratislave.

OCHRANA VÔD

Investičné akcie s dosahom na vodné hospodárstvo v období rokov 2003 – 2011

 • pracovisko vyparovania vagónov
 • umývacie boxy pre automobily
 • sklad farieb v PNV
 • inštalácia meracích zariadení odpadových vôd
 • príručná miešareň a sklad farieb v POV
 • nákup laboratórnej techniky do ČOV
 • zastrešenie pracoviska hrubého čistenia vagónov
 • rekonštrukcia súboru mytia
 • nákup zariadenia na čistenie kanalizácie
 • nákup priemyselnej kamery na kontrolu a snímanie stavu kanalizácie
 • rekonštrukcia čerpacej stanice vody
 • rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd
 • nafukovací tesniaci vak na ochranu dažďovej kanalizácie;

Odber vôd:

 • pitná voda (zmluva s Trnavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.)
 • podzemná voda (povolenie OÚŽP v Trnave);

Odpadové vody sú odvádzané 3 samostatnými vetvami:

 • jednotná kanalizácia (zmluva s Trnavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.)
 • splašková kanalizácia (zmluva s Trnavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.)
 • dažďová kanalizácia (povolenie OÚŽP v Trnave);

Kontrola vypúšťaných odpadových vôd je v a.s. vykonávaná v pravidelných intervaloch odberom a analýzou bodových vzoriek odpadových vôd.
Hlásenie o množstve odobratých podzemných vôd, ako aj údaje o uvoľňovaní a prenose znečisťujúcich látok z a. s. do ŽP sú každoročne odosiela SHMÚ v Bratislave.

NAKLADANIE S ODPADMI

Investičné akcie s dosahom na odpadové hospodárstvo v období rokov 2003 – 2011

 • zakúpenie kontajnerov na odpad
 • inštalácia kontajnera na kaly
 • výstavba zhromaždiska ostatných odpadov
 • nákup a inštalácia odpadových košov v areáli a.s.
 • nákup zametacieho stroja
 • výstavba zhromaždiska nebezpečných odpadov;

Hlásenie o nakladaní s odpadmi (tvorbe, zneškodňovaní alebo zhodnocovaní ostatného a nebezpečného odpadu, preprave nebezpečných odpadov, nakladanie s odpadmi z obalov a recyklácia a pod.) sa v zákonom stanovených intervaloch odosielajú na OÚŽP v Trnave, príslušné KÚŽP, RF a MŽP SR.

PODÁVANIE INFORMÁCIÍ O STAVE ZLOŽIEK ŽP V ŽOS Trnava, a. s.

Všetky hlásenia a správy o stave ŽP, ako aj písomná komunikácia a dokumentácie s dosahom na ŽP, ktoré sú zasielané na Mesto Trnava – OSaŽP, OÚŽP v Trnave, príslušné KÚŽP, MŽP SR, SHMÚ, SIŽP, RF a Povodie Váhu, š.p., sú u týchto orgánov štátnej správy a nimi poverených organizáciách v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov, k dispozícii k nahliadnutiu širokej odbornej i laickej verejnosti.

ZELENÁ LINKA

Tel : +421 33 5567 570, -540
Fax : +421 33 5567 367

Motto na záver:
Ľudské bytosti stoja v centre záujmu o trvalo udržateľný rozvoj a majú právo na zdravý a produktívny život, ktorý je v súlade s prírodou.