Perspektívny rozvoj spoločnosti ŽOS Trnava, a. s. sa odrazil aj v technologickom a odbornom raste. Skúsenosti a špičkové technológie umožňujú zahŕňať ako pevnú súčasť výrobného programu aj opravy osobných a služobných vozňov. Rovnako ako pri opravách nákladných vozňov má tento proces linkový charakter, ktorý umožňuje efektívnu realizáciu opráv v súlade s platnými opravárenskými predpismi v rozsahu R2 – revízna oprava a R3 – stredná oprava. Pri realizácii opráv rozsahu R4 – generálna oprava alebo pri špecifických požiadavkách klientov sú k dispozícii dokonale vybavené boxové stanovištia. Mimoriadny dôraz kladie spoločnosť na sústavnú modernizáciu diagnostických zariadení na skúšanie elektrovýzbroje a brzdových sústav v záujme zvýšenia prevádzkovej spoľahlivosti vozňov. Špecifickou oblasťou v procese opráv osobných vozňov je problematika povrchovej úpravy. Jej kvalite je venovaná mimoriadna pozornosť. Spoločnosť realizuje rozsiahle prestavby interiérov, vybavenia vozňov, premostenie záchrannej brzdy, zabudovanie požiarnych hlásičov, centrálnych zdrojov či klimatizácie pre domácich aj zahraničných zákazníkov.
ZOS-foto05