Nedeštruktívna kontrola zvarov a materiálov metódami NDT podľa STN a STN EN

Jednou z najdôležitejších činností v železničnom opravárenstve, ktorá zásadne ovplyvňuje kvalitu opráv, je  proces nedeštruktívneho skúšania materiálov a výrobkov. Postavenie nedeštruktívneho skúšania v železničnej doprave je o to dôležitejšie, že zabezpečuje svojou činnosťou bezpečnosť a spoľahlivosť.

Preto aj v našej firme patrí proces nedeštruktívneho skúšania   k čoraz  významnejším činnostiam , ktoré ŽOS Trnava, a.s. ponúka zákazníkom . Túto činnosť z pohľadu rozsahu a frekvencie definujú  predpisy a normy. Dokonca sú prípady, keď si zákazníci vyžadujú  skúšku vykonať nad rámec predpisu.

Oddelenie nedeštruktívneho skúšania v súčasnom období vykonáva  skúšanie v metódach podľa EN 9712 – metóda ultrazvuková UT, magnetická –  prášková polievacia MT, kapilárna PT, vizuálna VT, vírivými prúdmi ET, rádiografická RT na ktoré má kompetentnými orgánmi vydané oprávnenie na činnosť. Vykonávanie kvalitných skúšok si vyžaduje aj špičkovú techniku.

 

Oprávnenia defektoskopického strediska

Oddelenie je oprávnené vykonávať nedeštruktívne skúšanie v priemyselnom sektore železničná údržba na základe nasledovných oprávnení:

 • Oprávnenie_Dopravný úrad –  Nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel a oceľových mostom podobných dráhových konštrukcií
 • Certifikát NDT RAILWAY – Uznanie ako skúšobné miesto pre nedeštruktívne skúšky v priemyselnom sektore železnice DIN 27201-7
 • Oprávnenie HDS KV – Defektoskopické skúšanie ČD
 • Oprávnenie DB Cargo AG pre NDT
 • Skúšobno – technická prebierka mechanizovaného skúšobného zariadenia UT náprav – DB Systemtechnik
 • Skúšobno – technická prebierka mechanizovaného skúšobného zariadenia UT vencov dvojkolies – DB Systemtechnik
 • Schvaľovací list_Certifikačný orgán osôb NDT na dráhach pri VVÚŽ ŽSR Bratislava – Školiace stredisko NDT v sektore údržba na železnici
 • Certifikát_Slovenská spoločnosť pre NDT – firemné členstvo v SSNDT

 

Aplikácia metód NDT

metóda ultrazvuková UT:

kontrola zvarov, kontrola celistvosti materiálov, špeciálne merania hrúbok materiálov cez farbu, povlaky, špeciálne merania vnútorného napätia vo vencoch celistvých kolies – železničných dvojkolesí

 

metóda magnetická MT:

kontrola zvarov, kontrola celistvosti materiálov, kontrola pod ultrafialovým svetlom pri fluorescenčných metódach, vyhodnocovanie skúšky fokusovanými UV lampami

 

metóda kapilárna PT:

kontrola zvarov, kontrola celistvosti materiálov, metódou farebnou, fluorescenčnou pod UV svetlom

 

metóda vizuálna VT:

priama vizuálna kontrola zvarov a materiálov

 

metóda rádiografická RT:

kontrola zvarov pomocou RTG prístroja ERESCO

 

Prístrojová technika:

najmodernejšie ultrazvukové prístroje:

EPOCH 600 – Olympus

EPOCH 650 – Olympus

38 DL Plus hrúbkomer – Olympus

DM 2 hrúbkomer – Krautkrämer

DEBBIE – DEBRO UMS – ručné meranie vnútorného napätia monoblokov

UER II Fraunhofer – automatizované meranie vnútorného napätia monoblokov

 

prístroje a zariadenia na magnetickú metódu:

stacionárne horizontálne defektoskopy – HD 1500, Magiscop 2500 – MT kontrola nápravy pri oprave IS2 / IS3

ručné elektromagnety UM8, UM8/42V, UM9, UM15

permanentný magnet FLAW FINDER – Helling

prúdové zdroje Magman a magnetizačné cievky – ATG

fokusované UV lampy PH 135, Helios – Labino

luxmeter LX 107 – LTT Lutron

luxmeter LX max 130 – PTS Josef Solnař

UV meter YK 35 UV – LTT Lutron

UV meter UV 365 – PTS Josef Solnař

merač intenzity AC/DC mag. poľa Bell 5070 –  F. W. Bell

merač intenzity AC/DC mag. poľa MH 175 – PTS Josef Solnař

suspenzie fluorescenčné, farebné – Helling

 

na kontrolu kapilárnou metódou:

sady sprejov NORD TEST – Helling

merač UV svetla UV 340 – LTT Lutron

luxmeter LX 107 – LTT Lutron

luxmeter LX max 130 – PTS Josef Solnař

 

technika a príslušenstvo na rádiografickú metódu:

priemyselný röntgenový prístroj ERESCO 42 MF4 s digitálnym ovládacím pultom – GE Sensing & Inspection Technologies

negatoskop Luminux LH-48 – 3E NDT

denzitometer DENSIT-RT6 – Metritec GmbH

Osobný hlásič ionizujúceho žiarenia/radiácie (Gamma/RTG) GammaSmart one, Gammatwin – GRAETZ Strahlungsmesstechnik GmbH

RTG filmy AGFA Structurix vacupac

Chemikálie pre vyvolávanie filmov (vývojka, ustaľovač) – AGFA

 

Personál NDS:

pracovníci oddelenia NDS disponujú potrebnou kvalifikáciou:

 • školenia a certifikácia v zhode s STN EN ISO 9712 v metódach:

UT, MT, PT, VT, ET, RT v priemyselnom odvetví:

ŽD – železničná doprava. V sektore železničnej dopravy je personál certifikovaný aj podľa ČSN EN ISO 9712

PV – výroba a výstavba zariadení

 • osvedčenia odbornej spôsobilosti Dopravného úradu v súlade so zákonom č. 513/2009 Z.z. na vykonávanie kontroly v nedeštruktívnom skúšaní dráhových vozidiel
 • certifikát odbornej spôsobilosti OOZ – D certifikačného strediska personálu defektoskopie ČD k vykonávaniu revízií v defektoskopii dráhových vozidiel
 • osvedčenia odbornej spôsobilosti úradu verejného zdravotníctva na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu vydané podľa § 49 zákona č. 87/2018 Z.z.
 • oprávnenia HDS KV ČD k defektoskopickým skúškam podľa TD VIII č. 1.006, 1.007, 1.008