Všeobecné obchodné podmienky akciovej spoločnosti ŽOS Trnava, a.s.

so sídlom Koniarekova 19, 917 21 Trnava, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka číslo: 46/T

Podmienky nákupu

(1) Pre objednávky spoločnosti platia nasledovné podmienky nákupu. Odlišné podmienky predaja a dodávok dodávateľov nezaväzujú spoločnosť ani v tom prípade ak týmto VOP vyslovene neprotirečia.
(2) Objednávky spoločnosti sú pre obidve strany právne záväzné, ak sú dodávateľom na tlačive ,,objednávka“ potvrdené. Ak tlačivo ,,objednávka“ nie je v priebehu 3 dní (pre nákup hutného materiálu do 7 dní) od obdržania objednávky dodávateľom potvrdené a vrátené spoločnosti, objednávka zaniká.

(1) Dodávka tovaru musí svojim vyhotovením, objemom a rozdelením zodpovedať objednávke, resp. členeniu dodávky (harmonogramu dodávok) spoločnosti a musí byť uskutočnená v stanovenom termíne. Pre počty kusov, rozmerov a hmotností sú smerodajné zistené hodnoty zo vstupnej kontroly vykonanej spoločnosťou pri prevzatí dodávky. Spoločnosť nie je povinná prevziať nedohodnuté dodávky dielov a/alebo materiálu a dielov a/alebo materiálu naviac.

(2) Ak nebudú dodržané dohodnuté termíny dodávok, dodávateľ v rámci právnych ustanovení je povinný spoločnosti uhradiť škodu vzniknutú oneskorením. Pri opakovanom nedodržaní termínu je spoločnosť oprávnená odstúpiť od zmluvy.

(3) Živelné pohromy, nepokoje, úradné opatrenia, poruchy v doprave, štrajky, výluky a iné prevádzkové poruchy v oblasti spoločnosti, alebo oblasti dodávateľov, vedúce k prerušeniu alebo obmedzeniu výroby spoločnosti, alebo prekážajúce spoločnosti pri odvoze objednaného tovaru, zbavujú spoločnosť počas trvania a rozsahu ich účinkov odberateľských záväzkov, pokiaľ tieto poruchy nie je možné odvrátiť, alebo im zabrániť dostupnými prostriedkami. Nároky dodávateľov na kompenzáciu a úhradu škôd sú v tomto prípade vylúčené. Pri prekážkach v odvoze je dodávateľ.

(1) Pokiaľ nie je osobitne dohodnutá alebo dodávateľom deklarovaná dlhšia záruka za akosť, preberá dodávateľ záväzok zo záruky za akosť ním dodaného tovaru v trvaní 2 rokov odo dňa zabudovania dielu do vozňa, najneskôr však do 30 mesiacov od dodania tovaru spoločnosti a v prípade vykonávania opravy dielu preberá dodávateľ záväzok za záruky za akosť ním opravovaného dielu v trvaní 12 mesiacov odo dňa dodania opraveného dielu 2 spoločnosti. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú spoločnosť nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá dodávateľ.

(2) Ak by odstránenie vád tovaru dodávateľom znamenalo pre spoločnosť neúmerne vynaložené náklady alebo by to nebolo objektívne možné, je spoločnosť oprávnená zabezpečiť odstránenie vád tovaru sama alebo prostredníctvom tretej osoby. Dodávateľ je povinný uhradiť aj náklady, ktoré vzniknú spoločnosti príp. tretej osobe pri odstraňovaní vady tovaru, predovšetkým náklady na opravu, prácu a ubytovanie zamestnancov.

(3) Dodaný tovar nezodpovedajúci zmluve sa vracia dodávateľovi na jeho náklady a nebezpečie. Ak dodávky nie sú opakovane dodané v množstve a v kvalite dohodnutej v zmluve alebo v obvyklej kvalite, je spoločnosť oprávnená od zmluvy odstúpiť.

(4) Popri nárokoch uvedených v ods. 1 až 3 tohto ustanovenia má spoločnosť voči dodávateľovi aj nárok na náhradu škody. Za škodu sa považuje skutočná škoda, ušlý zisk a tiež ujma, ktorá spoločnosti vznikla tým, že musela vynaložiť náklady v dôsledku porušenia povinnosti dodávateľa. Za takéto náklady sa považujú aj všetky zmluvné pokuty a akékoľvek iné sankcie uplatnené treťou stranou voči spoločnosti z dôvodu porušenia zmluvy, uzatvorenej medzi treťou osobou a spoločnosťou, zo strany spoločnosti spôsobeného vadou tovaru dodaného dodávateľom.

(5) Pre vady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť a v zmluve alebo v týchto Všeobecných obchodných podmienkach nie je dohodnuté inak, primerane platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka (§ 426 až 428 a § 436 až 441).

Dodávateľ zaručuje, že jeho dodávka a jej zhodnotenie neporušujú patenty spoločnosti a inú právnu ochranu tretej osoby na území nášho štátu a v zahraničí.

(1) Spoločnosť si vyhradzuje právo určiť trasu a druh dopravy, ako aj dopravný prostriedok a spôsob balenia. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, uskutočňujú sa dodávky voľne nákladnými autami (vagónmi). Pre všetky obchodné doložky je záväzný INCOTERMS 2020 , jeho verzia platná pri uzavretí zmluvy.

(2) Riziká, ktoré spôsobí dodávateľ a/alebo poskytovateľ služieb, vrátane ich subdodávateľov, musia byť riadené. Na tento účel sa musí dodávateľ a/alebo poskytovateľ služieb, vrátane ich subdodávateľov zúčastňovať na procese riadenia rizík stanovenom v prílohe I vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 402/2013 z 30.4.2013.“

Pri uskutočnení dodávky je dodávateľ povinný použiť dodacie listy s uvedením čísla objednávky spoločnosti. Pre každú zásielku je potrebné vystaviť dva dodacie listy a dve faktúry, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Spolu s dodacími listami je dodávateľ povinný doručiť aj všetky požadované dokumenty k dodávke (atesty , certifikáty atď.).

(1) Faktúry je možné doručovať v elektronickej podobe na faktury@zos.sk alebo sa predkladá v papierovej forme na korešpondenčnú adresu ŽOS Trnava, a.s.

(2) Platba sa uskutoční podľa dohodnutých platobných podmienok. Ak v priebehu 10 dní nedôjde k reklamácii, považuje sa pohľadávka za potvrdenú. Spôsob platby zostáva v kompetencii spoločnosti. Pri prevzatí predčasnej dodávky platí ako dátum dodávky dohodnutý termín.

(3) Dodávateľ nie je oprávnený bez súhlasu spoločnosti postúpiť svoje pohľadávky voči spoločnosti, alebo ich vymáhať prostredníctvom tretej osoby.

(1) Výrobné prostriedky ako modely, vzory, zápustky, nástroje, šablóny, výkresy a podobne, ktoré spoločnosť poskytla dodávateľovi, alebo ich dodávateľ vyhotovil podľa výkresov spoločnosti, nesmú byť bez súhlasu spoločnosti sprístupnené , dané do zálohy, odovzdané tretej osobe alebo v prospech tretej osoby použité. To isté platí aj o predmetoch vyrobených pomocou týchto výrobných prostriedkov. Vyrobené predmety smú byť dodávané iba spoločnosti, pokiaľ spoločnosť neudelila písomný súhlas na ich použitie.

(2) Po vybavení objednávky spoločnosti je dodávateľ povinný poskytnuté alebo na účet spoločnosti vyhotovené prostriedky odovzdať spoločnosti bez zvláštneho upozornenia.

(3) Predmety vyvíjané alebo ďalej rozvíjané v spolupráci s dodávateľom smú byť dodávané iba spoločnosti.

Na objednaných tovaroch, pokiaľ to predpisujú výkresy spoločnosti, alebo na to spoločnosť vydala pokyn, je dodávateľ povinný uvádzať firemnú a ochrannú značku tovaru ako aj číslo dielca. Takto označené predmety smú byť dodávané iba spoločnosti. Vrátený reklamovaný tovar opatrený firemnou a ochrannou značkou spoločnosti je dodávateľ povinný znehodnotiť.

(1) Dodávateľ je povinný zaobchádzať s objednávkami spoločnosti a so všetkými s nimi súvisiacimi obchodnými a technickými jednotlivosťami ako s obchodným tajomstvom.

(2) V reklame dodávateľa môže byť spomenuté obchodné spojenie so spoločnosťou iba vtedy, ak s tým spoločnosť vyjadrila písomný súhlas.

(1) Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať platné právne predpisy ochrany zdravia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), chemickej bezpečnosti (REACH), protipožiarnej ochrany (PO), ochrany životného prostredia (ŽP), cestnej premávky, ADR a ďalej vykonávacie predpisy a STN súvisiace s ochranou zdravia, BOZP, REACH, PO, ŽP, cestnej premávky a ADR.

(2) Dodávateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne spoločnosti a tretím osobám v dôsledku jeho porušenia bodu (1) tohto článku týchto VOP.

(3) Dodávateľ sa zaväzuje uhradiť náklady a sankcie uložené treťou osobou, ktoré z dôvodu nedodržania bodu (1) tohto článku týchto VOP svojou činnosťou spôsobil.

Ak niektoré z ustanovení týchto nákupných podmienok stratí z nejakého dôvodu platnosť, platnosť ostatných ustanovení zostáva zachovaná.

(1) Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, miestom plnenia všetkých záväzkov obidvoch strán je Trnava.

(2) Príslušným súdom pre prípadné spory vyplývajúce z objednávok spoločnosti je súd so sídlom v Trnave.

(3) Objednávky spoločnosti, ich realizácia, rozsah, vyhotovenie, ako aj z toho vyplývajúce zmluvné a obchodné vzťahy, sa riadia slovenským právom.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť odo dňa 23.04.2024 a sú zverejnené na webovej stránke spoločnosti: www.zos.sk