Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
ŽOS Trnava, a.s., Koniarekova 19, personálny odbor, 917 21 Trnava

IČO 34 108 513

Určenú zodpovednú osobu u prevádzkovateľa je možné kontaktovať:

 • e-mailom na adrese: gdpr@zos.sk
 • písomne na adrese:   ŽOS Trnava, a.s., Koniarekova 19, personálny odbor, 917 21 Trnava

Účel spracúvania osobných údajov

Získané osobné údaje budú spracúvané na nasledovné účely:

                oblasť pracovno-právna

 1. evidencia uchádzačov o  zamestnanie
 2. evidencia voľných pracovných miest,
 3. sprostredkovanie vhodného zamestnania,
 4. poskytovanie poradenských služieb,
 5. vzdelávanie a príprava zamestnancov,

Právnym základom spracúvania osobných údajov na vyššie uvedené účely sú najmä nasledovné zákony:

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v zmysle čl. 6 ods.1 písm. a) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods.1 písm. a) Zákona – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely, v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods.1 písm. b) Zákona – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy a v zmysle čl. 6 ods.1 písm. c) nariadenia GDPR, resp. §13 ods.1 písm. c) Zákona – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa osobitných právnych predpisov. Ide pritom najmä o tieto osobitné predpisy:

 • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov;
 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov;
 • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty;
 • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,
 • zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov,
 • zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení   niektorých zákonov

Identifikácia príjemcu alebo kategórie príjemcu: osobné údaje získané na základe jednotlivých zákonov môžeme poskytnúť, preniesť alebo zverejniť tretím stranám, napr. iným orgánom verejnej moci alebo subjektom určeným osobitným predpisom. Získané osobné údaje sa budú spracúvať výlučne na území Slovenskej republiky a nebudú prenesené do žiadnej tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie. (okrem systému EURES)

Doba uchovávania osobných údajov alebo informácia o kritériách jej určenia: Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania účelu a následne na účely archivácie po dobu stanovenú v registratúrnom pláne prevádzkovateľa a sú archivované na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a podľa všeobecných premlčacích dôb.

V rámci daného účelu spracúvania osobných údajov nedochádza k žiadnemu automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu ani k profilovaniu.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle získané osobné údaje spracúvať na žiadny iný účel než na ten, na ktorý boli získané.

Aké máte práva?

 1. Odvolať súhlas:V prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracovali.
 2. Právo na prístup:Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 3. Právo na opravu:Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 4. Právo na výmaz (na zabudnutie) :Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 5. Právo na obmedzenie spracúvania:Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 6. Právo na prenosnosť údajov:Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 7. Právo namietať:Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať.

Osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov v ŽOS Trnava, a.s.  je možné kontaktovať e-mailom na adrese: gdpr@zos.sk.