Začiatkom júna ŽOS Trnava úspešne absolvovala v poradí druhé dozorné audity certifikovaných manažérskych systémov. 1.júna 2023 ŽOS auditovala certifikačná organizácia 3EC International, a. s.  podľa STN EN ISO 50001:2020 „Systém energetického manažérstva“. V dňoch 5. 6. a 6. 6. 2023  uskutočnila tá istá certifikačná organizácia audit Integrovaného manažérskeho systému (IMS), ktorý v sebe zahŕňa  „Systém manažérstva kvality“ podľa STN EN ISO 9001:2016, „Systém manažérstva environmentu“ podľa STN EN ISO 14001:2016 a  „Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ podľa STN  ISO 45001:2019. Všetky audity boli úspešne zavŕšené a do blízkej i vzdialenej budúcnosti prinášajú stimuláciu neustáleho zlepšovania.