montažný-kanal-po-vyčistení

V dňoch 20.-28.7.2023 sa v ŽOS Trnava uskutočnila celozávodná dovolenka, ktorá je spojená s plánovanou odstávkou a údržbou zariadení. Pracovať ostali len zamestnanci zodpovední za údržbu, prebiehajúce projekty a za nevyhnutný chod spoločnosti.

Počas CZD bola vykonaná údržba a opravy strojov a zariadení, vnútropodnikovej komunikácie a železničnej vlečky, prioritne na zariadeniach, ktoré je náročné odstaviť z výrobného procesu počas roka.

Údržba a servis je vykonávaná na značne veľkom množstve strojov a zariadení, pracovníci údržby pracovali denne 12 hodín, aby bol naplánovaný rozsah prác zvládnutý.“, uviedol Ing. Milan Cok, vedúci údržby a investícií ŽOS Trnava, a.s.

Medzi najvýznamnejšie výkony počas odstávky patrili údržba a vyčistenie všetkých presuvní vozňov, údržba a vyčistenie infražiaričov pred vykurovacou sezónou, nastavenia strojov a zariadení, vyčistenie podúrovňových pásov na posuv vozňov či vyčistenie a vymaľovanie montážnych kanálov v hale. Opravili a vymenili sa vyhýbky v železničnej vlečke, predĺžili sa dva montážne kanále a krátka koľaj.

Za kvalitne vykonanú prácu počas celozávodnej dovolenky patrí poďakovanie najmä zamestnancom údržby, ale tiež všetkým externým pracovníkom a dodávateľom, ktorí sa na údržbe podieľali.