ŽOS Trnava sa po úspešných certifikačných auditoch stala držiteľom certifikátu ISO 45001 – Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  a certifikátu ISO 50001 – Systémy energetického manažérstva. Oba certifikáty predstavujú významný prínos do integrovaného  manažérskeho systému, ako aj do každodenného života spoločnosti.

Audit bol realizovaný akreditovaným certifikačným orgánom 3EC International a. s. s medzinárodnými skúsenosťami. „Cieľom auditu bolo overenie zhody s požiadavkami medzinárodných noriem a relevantnými právnymi požiadavkami. Auditný tím skonštatoval zhodu s preverovanými požiadavkami, ako aj skutočnosť o efektívnom fungovaní integrovaného systému manažérstva kvality, životného prostredia, riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj manažmentu energií,“ hovorí Mária Wendt, zmocnenkyňa pre kvalitu v ŽOS Trnava.

Integrovaný manažérsky systém

ŽOS Trnava bola prvýkrát certifikovaná podľa normy ISO 9001 – Systém manažérstva kvality  už  v roku 2000. Na základe požiadaviek doby a zároveň prirodzeným vývojom spoločnosti bola spoločnosť certifikovaná v roku 2003 aj podľa normy ISO 14001 – Systém environmentálneho manažérstva.

Oba manažérske systémy boli prepojené do integrovaného manažérskeho systému.

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia

Dôležitosť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podčiarkuje nielen národná a európska legislatíva, ale aj praktické skúsenosti vo všetkých, najmä veľkých výrobných podnikoch, ŽOS Trnava nevynímajúc.

„Implementácia systému manažérstva BOZP umožňuje našej spoločnosti riadiť riziká BOZP, predchádzať úrazom a poškodeniu zdravia zamestnancov, poskytovať bezpečné a zdravé pracoviská a zlepšovať výkonnosť BOZP,“ hovorí Alena Ponechalová, riaditeľka personálneho úseku ŽOS Trnava.

Norma ISO 45001 je dobrovoľným nástrojom vedenia spoločnosti, ktorým definuje politiku BOZP, plnenie cieľov a stratégie v oblasti BOZP a uskutočňovanie zmien, s cieľom neustáleho  zlepšovania.

 

 

 

 

Systém energetického manažérstva

Energetický audit je jedna z nevyhnutných zákonných podmienok, ktoré musia významní spotrebitelia energií v štvorročných cykloch opakovať.

Vrcholové vedenie spoločnosti v roku 2020 rozhodlo, že sa podnik vyberie cestou certifikácie podľa ISO 50001. „Cieľom bolo zavedenie systému a procesov nevyhnutných na trvalé zlepšovanie hospodárenia s energiou, vrátane zlepšovania energetickej účinnosti, používania energie a jej spotreby a to pri osobnej angažovanosti každého jedného zamestnanca spoločnosti,“ pripomína Zdenko Lančarič, výkonný riaditeľ ŽOS Trnava.

Uhlíková stopa, zelená elektrina, zelená energia, elektromobilita. To sú pojmy, ktoré postupne vstupujú do každodennej reality. ŽOS Trnava sa  svojim serióznym prístupom k certifikácii ISO noriem v postupných krokoch tejto realite približuje.