Vykonávacím  nariadením Komisie (EÚ) 2019/779 v platnom znení bol zriadený systém certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu (ďalej len „osvedčenie ECM“) vrátane funkcií údržby, definovaných v čl. 14 ods. 3 smernice EP a Rady (EÚ) 2016/798 v platnom znení. Vzťahuje sa na všetky vozidlá, t.j. osobné, nákladné a hnacie dráhové vozidlá  a zavádza možnosť externe zabezpečovaných funkcií údržby.

ŽOS Trnava, a.s. absolvovala certifikáciu všetkých štyroch funkcií ECM (F1-funkcia riadenia, F2-funkcia rozvoja údržby, F3-funkcia riadenia údržby a F4-funkcia poskytovania údržby) pre nákladné vozidlá a pre vozidlá na prepravu osôb a certifikáciu funkcie riadenia pre hnacie dráhové vozidlá.

Proces certifikácie zabezpečil SCONRAIL AG zo Švajčiarska, akreditovaný certifikačný orgán so sídlom vo Winterthure.

O tom, že tento proces bol náročný hovorí samotný fakt, že certifikačný audit prebiehal v dvoch etapách. Prvá etapa bola zameraná na dokumentáciu  ECM  a  druhá etapa na procesy ECM medzi jednotlivými funkciami F1–F4. Veľký dôraz bol počas auditu kladený na „manažment rizík“ a na „komponenty kľúčové z hľadiska bezpečnosti“.

Certifikáty ECM vstúpili do platnosti 13.7.2022  na päť rokov. Stali sa objektívnym dôkazom o pripravenosti ŽOS Trnava, a.s. plniť požiadavky kvality a bezpečnosti na železnici, spokojnosti zákazníka a jedným zo základných a dôležitých pilierov konkurencieschopnosti v železničnom priemysle.

[ultimate_spacer height=“30″][ultimate_spacer height=“10″]